duiding

Welke samenhang zien we in de onvoorstelbare ontwikkelingen feiten en gebeurtenissen. Is het verantwoord en/of zelfs noodzakelijk dit alles apocalyptisch te duiden? En betekent dat dan het einde van waardige en constructieve politiek zoals we dat nu waarnemen?

Wat is waarheid en raakt het aan u? Godsvreze en wetenschap moeten hand in hand gaan. Godgeleerdheid is bovennatuurlijke wetenschap. Waar wetenschap altijd gedateerd is, Gods onfeilbaar woord is eeuwig vast en onverbroken. Wederkeer tot God en Zijn heilzame geboden geeft rechte en evenwichtige duurzaamheid. De wetteloze mens los van God lijkt zich nu echter meer dan ooit te manifesteren. Technisch gezien kan deze antichrist(elijke) macht zich nu ook laten gelden. Met de enorm sterke machtige en globalistische ontwikkelingen, én de mondiale kaders, én de organisatie en infrastructuur, én de noodzakelijke identificatie. Is het dat wat zich nu in deze tijd voor onze ogen voltrekt? Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is (die het leest, die merke daarop!) Voor nu is het divinium; wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht denwelken zijn heer over de dienstboden gesteld heeft, om hunlieder hun (geestelijk) voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is die dienstknecht welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende.